Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Verslag gesprek Projectmanager Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Beste wijkbewoners,

Eerder informeerden wij u dat het bestuur van WOP ‘s-Gravenland een gesprek zou hebben met de projectleider van de gemeente die belast is met het project de Fietscorridor. Het gesprek was met name bedoeld om te horen in hoeverre de gemeente de vragen, zorgen en ideeën van de bewoners, zoals geuit tijdens de verschillende informatieavonden, heeft meegenomen en heeft verwerkt in haar plannen. Wij hebben tijdens de vergadering van 14 april jl. een korte update van de stand van zaken gegeven, naar aanleiding van dit gesprek. Van het gesprek met de projectleider is verder een gespreksverslag opgemaakt dat u hieronder kunt inzien. Volledigheidshalve merken wij op dat dit verslag een samenvatting van het gesprek bevat; het gespreksverslag is geen woordelijke weergave van hetgeen besproken is, maar bevat de hoofdlijnen.

2021-04-08_Verslag gesprek met Projectleider Fietscorridor_definitief

Het bestuur van het WOP ‘s-Gravenland blijft zich onverkort inzetten voor aanpassingen in de plannen, zodat eventuele wijzigingen in de weginrichting zo min mogelijk ten koste gaan van de parkeergelegenheid en het openbaar groen. Daarnaast hecht het WOP-bestuur veel waarde aan verkeersveiligheid. Dat betekent wat betreft het WOP-bestuur niet alleen dat eventuele wijzigingen in de weginrichting veilig moeten zijn, maar betekent ook dat een eventuele aanpassing van de weginrichting zoveel mogelijk zou moeten worden aangegrepen om bestaande problemen te verhelpen.

Onder meer de door bewoners van de Schubertstraat uitgesproken zorg dat het asfalteren van de straat zal uitnodigen tot te hard rijden, terwijl in de huidige situatie al te hard gereden wordt, heeft onze aandacht. Wij zullen verder praten met de projectleider, onder meer (dus niet uitsluitend) om na te gaan of er mogelijkheden zijn de weg zo in te delen dat deze weliswaar fietsvriendelijker wordt, doch op een wijze die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de door de bewoners geuite zorgen met betrekking tot onder meer de snelheid van het verkeer, de parkeerplaatsen en het zicht op de singel.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp dan kunt u een e-mail te sturen naar hallo@wopsgravenland.nl

Reacties zijn gesloten.